Psychomotorische therapie: ontwikkelingsbegeleiding voor kinderen en jongeren

Een kind dat geboren wordt heeft alles in zich om onbelemmerd zijn/haar ontwikkelingsproces te doorlopen. Leren met vallen en opstaan is een natuurlijk proces waar kinderen veel plezier aan kunnen beleven.

Door externe omstandigheden, of door verstoorde interne prikkels, kan het ontwikkelingsproces echter in de war geraken. Groeien, spelen en leren kunnen zo een moeizaam proces worden, wat vaak leidt tot grote frustratie bij het kind en ongerustheid bij de ouders en andere opvoeders.

 

In psychomotorische therapie ga ik samen jou en je kind op weg om te kijken wat er nodig is om de spontane en natuurlijke ontwikkeling terug op gang te brengen. 

 • We kijken naar de sterke punten van je kind en moedigen die aan.

 • We ondersteunen je kind waar het wat moeilijker gaat, zonder je kind in een hokje van verwachtingen te willen laten passen.

 • We kijken ook naar wat er voor jou als opvoeder nodig is om rust te vinden en om een constructieve ondersteunende kracht te zijn voor je kind. Het herstelproces van je kind kan met grote sprongen vooruit gaan als je je als ouder mee engageert in de therapie.

 

Ik richt me in therapie zoveel mogelijk op de onderliggende oorzaken van verstoorde ontwikkeling of gedrag dat niet meer in balans is met de omgeving. Lees er hier meer over.

 

Ik werk met psychomotoriek, craniosacraaltherapie, emotionele speltherapie gebaseerd op Aware parenting, technieken uit Hendrickx-therapie, visuele- en kleitechnieken geïnspireerd door Ron Davis, inzichten uit familieopstellingen, ... Meer info.

Psychomotorische therapie...

... is een specialisatie binnen de kinesitherapie

... kan worden voorgeschreven voor kinderen en jongeren tot 14 jaar

... met voorschrift van de arts wordt deze therapie deels terugbetaald door het ziekenfonds

Herken je jouw kind in onderstaande beschrijvingen?

 

 • Baby

  • vertraagde motorische ontwikkeling

  • voorkeurshouding, overstrekking

  • algemene onrust, huilbaby, slechte slaper

 • Peuter en kleuter

  • moeilijkheden in grove motoriek (evenwicht, veel vallen) en/of fijne motoriek (grijpen, stapelen, kleuren)

  • in zichzelf gekeerd, agressief, destructief, kent eigen grenzen niet

 • Lagere schoolkind

  • motorische problemen (fijne motoriek, evenwicht, coördinatie, traag of onleesbaar schrijven)

  • moeite met rekenen of lezen (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, dysgrafie)

  • concentratie- of leerproblemen

  • sociale problemen (moeilijk contact, weerloosheid, sociale angst)

  • schoolmoeheid, faalangst, perfectionisme

  • lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn) zonder aantoonbare fysieke oorzaak

 • Jongere

  • schoolmoeheid, faalangst, stress

  • moeilijke sociale contacten

  • slaapmoeilijkheden

  • weinig zelfvertrouwen, niet goed in zijn vel voelen, depressie

  • lichamelijke klachten zonder aantoonbare fysieke oorzaak

Behandeling

 

Ik ga eerst aan de slag om het lichaam zo vrij mogelijk te maken om al zijn vitale functies uit te voeren.

 

 • Via craniosacraaltherapie komen wervels en schedelbeenderen op hun juiste plek terecht, geraakt het lichaam vrij van blokkades, en krijgt je kind meer “ruimte” om zichzelf te zijn.

 • We bekijken samen ook de voeding en ik verwijs je indien nodig graag door voor testing van voedselintoleranties.

 • In deze fase kijk ik ook samen met jou als ouder hoe je dit zelf beleeft, of je zelf met eventuele spanningen, bezorgdheden of angsten leeft omtrent je kind. We zoeken samen naar hoe je voor jezelf kan (laten) zorgen zodat je een rustige basis kan zijn voor je kind.


Vervolgens kijk ik naar de ontwikkeling tot nu toe, of spanning in evenwicht is met ontspanning, en op welke manier je kind de wereld waarneemt, beleeft en structureert.

 

 • Via technieken uit Hendrickxtherapie ga ik na of alle noodzakelijke coördinatiecomplexen aanwezig zijn en in welke ontwikkelingsfase het lichaam zich bevindt.

 • Brain Gym helpt om je kind in balans te brengen en zo een uitstekende basis te creëeren voor leren.

 • Via speltherapie kijken we hoe jouw kind spanning dient kwijt te geraken, of welke andere signalen je kind geeft.

 • Met methodieken, geïnspireerd door de theorieën van Ron Davis, krijgen kinderen met een dyslectische aanleg inzicht in hoe hun hersenen functioneren én hoe ze hun "leerprobleem" kunnen ombuigen naar "versterken van sterke talenten".

 • In deze fase begeleid ik jou als ouder in het herkennen van opgekropte emoties en hoe je hier constructief mee kan omgaan. Ik help je ook kijken naar wat je kind je te vertellen zou kunnen hebben en hoe je ermee kan omgaan zodat het voedend is voor beide partijen. Het uitgangspunt is democratisch opvoeden, zonder straffen en belonen, en met hechtingsbevorderend spel. We streven naar wederzijds respect en liefdevolle verbinding. We zoeken niet naar schuldigen of fouten, we zoeken naar kansen en wat jullie blij maakt.

 • Bij familiebelasting gaan we op zoek naar een gezonde plek voor ouders en kind in het familiesysteem. Indien nodig wordt doorverwezen voor familieopstellingen.

 • Bij hooggevoeligheid ondersteun ik het kind om meer bij zichzelf te blijven en goed te leren afgrenzen via oefeningen en denkbeelden. 

Waar het allemaal begon...?

 

We verwelkomen de symptomen of het gedrag van je kind als richtingaanwijzer naar de diepere laag.

Enkele oorzaken die regelmatig terugkeren:

 

 • Fysieke ontwrichting:

  • Geboortetrauma (langdurige/moeilijke, te snelle of te vroege bevalling, epidurale verdoving, keizersnede, sterrenkijker, stuitbevalling, forceps, zuignap) waardoor schedelbeenderen of wervels niet op de juiste plaats zitten en veel last veroorzaken. Naast de mechanische component heeft de baby hierbij meestal ook een heel scala aan emoties ervaren die hem of haar in de weg blijven zitten.

  • Voedingsintoleranties waardoor slechte darmwerking ontstaat. Ongezonde “buikhersenen” geven tal van algemene klachten en symptomen.

 • Stresserende en/of traumatische gebeurtenissen, zowel tijdens de zwangerschap, als daarna in het "volle" leven. Onverwerkte stress en trauma worden opgeslagen in het lichaam en spelen een destructieve rol in een natuurlijke en gezonde ontwikkeling.

 • Onvoldoende mogelijkheid tot ontlading van emoties waardoor deze worden opgekropt. Dit leidt ertoe dat deze emoties er verwrongen uitkomen onder de vorm van destructief of ongewenst gedrag, ofwel dat ze vanbinnen beginnen te “gisten” en allerlei interne spanningen veroorzaken. 

 • Enerzijds een autoritaire opvoeding waardoor kinderen boosheid en verzet of juist machteloosheid ontwikkelen en niet meewerken in het gezin. Anderzijds een toegeeflijke opvoeding waardoor kinderen niet leren rekening te houden met de behoeftes van anderen en steeds meer eisend gedrag gaan vertonen, waardoor iedereen uitgeput geraakt.

 • Kinderen zijn loyaal aan het familiesysteem en dragen vaak zware lasten voor hun familie ter behoud van het systeem. Familietrauma’s kunnen allemaal de voedende energiedoorstroming van ouder naar kind verhinderen. Kinderen staan dan vaak achterom te kijken naar hun ouders, in plaats van voluit voor hun eigen leven te kunnen gaan.

 • Kinderen van deze tijd bezitten talenten of gaven die niet begrepen of geaccepteerd worden. Vaak zijn het talenten die de bestaande gang van zaken in vraag stellen of vragen om een nieuwe aanpak, zowel wat betreft opvoeding als onderwijs.

Ontwikkelen: kinderspel?

Ja! Ontwikkelen is kinderspel.

Je hoeft een kind niet te vertellen dat het moet leren lopen, dat zal het spontaan doen, op eigen tempo weliswaar, omdat het dat nu eenmaal graag WIL leren. Kinderen leren met plezier en het gebeurt spontaan. Hoe minder je ingrijpt, hoe beter!

Spelen is leren. 

Laat je kind zoveel mogelijk vrij spelen, en zie hoe hij leert. 

 

Sneller en beter!

Het probleem is vaak dat we als ouder of leraar willen dat het sneller of beter gaat dan dat het kind aankan. Ongewild leggen we druk op onze kinderen. Perfectionistische kinderen gaan daardoor inderdaad sneller ontwikkelen, maar vaak ten koste van emotionele veiligheid. Anderen doen juist het tegenovergestelde en ze verliezen elke interesse in groeien en leren. Leren krijgt de associatie van "moeten" of "druk" of "gezien worden". Terwijl je eigenlijk gewoon wil dat je kind zich ontplooit, gebeurt net het tegenovergestelde.

 

De grote kunst van opvoeden is je kind in zijn eigen tempo te laten leren. Helaas zijn onze maatschappelijke structuren hier niet op voorzien. Elk kind moet op hetzelfde moment hetzelfde leren. Dat is niet realistisch want de neurologische ontwikkeling van elk kind is anders én je kan het niet versnellen, zoals je gras niet sneller kan laten groeien door eraan te trekken. Sommige kinderen zijn klaar voor leesonderwijs op 5 jaar, anderen pas op 8 jaar. Onderzoek heeft aangetoond dat bijvoorbeeld dyslexie een probleem is dat voor een deel door ons onderwijssysteem gecreëerd wordt, 1) door het te vroeg aanbieden van symbolen (letters en cijfers) aan kinderen wiens hersenen daar nog niet aan toe zijn, en 2) door onderwijsmethoden die voor verwarring zorgen. 

 

Het probleem ligt bij het kind!

Kinderen zijn zeer gevoelig en pikken er haarfijn de (vaak onbewuste) problemen uit van de volwassenen die hen omringen. Door hun gedrag of hun woorden raken ze soms zeer gevoelige snaren, waardoor sterke emotionele reacties van de betreffende volwassenen worden uitgelokt. Kinderen proberen ons zo duidelijk te maken dat er dingen zijn die beter kunnen, dat er marge is voor verruiming!

Als het kind moeilijkheden ervaart in schoolse vaardigheden, proberen we al snel om het kind aan te passen zodat het kan functioneren in het huidige systeem. Maar waarom zouden we niet kijken om het systeem aan te passen aan het kind? Misschien is hier een win-win situatie te behalen voor beide kanten!

Het is mijn droom om kinderen en hun ouders te helpen in hun welbevinden, en tegelijk ook de maatschappelijke structuren uit te dagen om hun denkkaders te verleggen, zodat élk kind zijn/haar leerpotentieel kan waarmaken, met eindeloos plezier!

“De vraag is niét, wat een kind moet weten en kunnen

om zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen.

De vraag is wél, wat er in aanleg in deze mens aanwezig is

en in hem ontwikkeld kan worden.

Enkel dàn wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie

aan de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt.

Slechts dàn zal in deze maatschappij datgene leven

wat de in haar tredende volwaardige mensen scheppen.

Uit de opgroeiende generatie mag niet datgene gemaakt worden

wat de bestaande maatschappij van deze generatie maken wil.”

Citaat van Rudolf Steiner (1920)